Al ruim 20 jaar het adres voor ontkalkings en reinigings producten
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 

Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt Colès Enschede (h.o.d.n. Colès-enschede.nl), gevestigd te Enschede aangeduid als Colès Enschede en haar contractpartner als afnemer.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Colès Enschede

1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan Colès Enschede aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Colès Enschede heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 

 1. Offertes

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Colès Enschede   zijn geen offerte.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van Colès Enschede op haalbaarheid is beoordeeld. Colès Enschede   heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

 

 1. Afbeeldingen

4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.2. Alle door of in opdracht van Colès Enschede  gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Colès Enschede  en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

4.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Colès Enschede   te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Colès Enschede  van € 500 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

 

 1. Prijzen

5.1. De zaken van Colès Enschede  worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Colès Enschede  De diensten van Colès Enschede  worden verricht tegen de prijs die Colès Enschede   na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

5.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

 

 1. Verzending/aflevering

6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Colès Enschede  de wijze van verzending. In geval Colès Enschede  de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Colès Enschede  De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

6.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Colès Enschede  op te geven opslagplaats, heeft Colès Enschede  het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Colès Enschede  toekomende rechten.

 

 1. Leveringstermijnen

7.1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Colès Enschede .

7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Colès Enschede  na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Colès Enschede   een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Colès Enschede . Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Colès Enschede  of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

7.5 Wet kopen op afstand (alleen voor particulieren). Volgens de wet kopen op afstand geldt dat, de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal Colès Enschede   de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden. 

 

 1. Zichtzendingen

8.1. De door Colès Enschede   afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door Colès Enschede   aan te geven doeleinden, wanneer Colès Enschede   dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.

8.2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door Colès Enschede   op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Colès Enschede   deze zaken aan de afnemer afleverde.

 

 1. Betaling

9.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden vooraf of bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Colès Enschede   een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Colès Enschede   verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

9.4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Colès Enschede   tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Colès Enschede   te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 113,45 per factuur.

9.5. Niet tijdige betaling geeft Colès Enschede   het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

9.6. Colès Enschede   is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Colès Enschede   te verrichten prestaties, een en ander op een door Colès Enschede   aan te geven wijze.

9.7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

9.8. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

9.9. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Colès Enschede   garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.

9.10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

9.11. Colès Enschede   staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

10.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Colès Enschede   uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

10.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Colès Enschede   de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel ander zins te bezwaren.

10.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Colès Enschede   de zaken aan Colès Enschede   ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Colès Enschede   of aan de door Colès Enschede   aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.

10.4. Colès Enschede   verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Colès Enschede   ten behoeve van andere aanspraken die Colès Enschede   op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Colès Enschede   zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 453,78 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.

10.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Colès Enschede   tot volledige voldoening van al hetgeen Colès Enschede   van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

 

 1. Reclames

11.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Colès Enschede   kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Colès Enschede   geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

11.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

11.3. Indien een reclame door Colès Enschede   gegrond wordt bevonden, heeft Colès Enschede   het recht te harer keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Colès Enschede   worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11.4. De afnemer dient in een voorkomend geval Colès Enschede   onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

11.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Colès Enschede   aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Colès Enschede  op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Colès Enschede   deze zaken aan de afnemer afleverde.

11.6. Software waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd

Wet kopen op afstand, "afkoelingsperiode" retourzendingen particulieren

De consument (niet voor bedrijven en instellingen !) heeft  het recht van retour binnen 14 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening van de consument.

Wat zijn de voorwaarden voor het recht van retour.

Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Tevens dient een kopie van de originele rekening te worden bijgevoegd

Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:

 

 

 

*tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;

*duidelijk persoonlijk van aard zijn;

*door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

*snel kunnen bederven of verouderen;

*van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken; 

*van kranten en tijdschriften;

*die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.

 

 

 

Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.

 

Garantie

 

13.1. Colès Enschede   staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

13.2 Op een uitgevoerde reparatie van een nieuw geleverd artikel wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde nieuwe zaken wordt 1 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Op tweedehands of gebruikte artikelen is uitsluitend een omruilgarantie van 14 dagen van toepassing.

13.3. Indien de afnemer aan Colès Enschede   een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Colès Enschede  De afnemer zal alsdan Colès Enschede   vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

13.4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Colès Enschede   verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Colès Enschede   zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

13.5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (Zaagkettingen, olie, strimmerline, messen en bougies e.d.) geeft Colès Enschede   garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

13.6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Colès Enschede   op te geven adres.

13.7. Voor zaken met een door andere dan Colès Enschede   bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

13.8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

*A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd

*B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Colès Enschede   zijn verricht.

*C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

*D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

*E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

*F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

 

 1. Handelsmerk

14.1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Colès Enschede   afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

 

 1. Aansprakelijkheidsbeperking

15.1. Colès Enschede , noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

15.2. Onverminderd het vorenstaande is Colès Enschede   in ieder geval nimmer aansprakelijk:

*A: wegens niet, of niet tijdige levering;

*B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.

*C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 16;

*D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en ander zins onvakkundig gebruikt;

*E: voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Colès Enschede   bedrijfsruimte bevinden;

*F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

*H: voor schade veroorzaakt door geleverde software;

*I: voor schade ten gevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;

*J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

15.3. Indien Colès Enschede   in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Colès Enschede  slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

15.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Colès Enschede   nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

15.5. De afnemer zal Colès Enschede  vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Colès Enschede

15.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Colès Enschede   of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

 1. Niet-toerekenbare tekortkomingen

16.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Colès Enschede   niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Colès Enschede  e niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Colès Enschede   als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

16.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Colès Enschede   alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Colès Enschede   redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

16.3. Colès Enschede   heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Colès Enschede   is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Colès Enschede   gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Colès Enschede   behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

16.4. Colès Enschede   heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 

 1. Ontbinding

17.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Colès Enschede   niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Colès Enschede   te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

17.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Colès Enschede   het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

17.3. Colès Enschede   is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

17.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Colès Enschede   schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

17.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

17.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Colès Enschede   verrichte prestaties, en heeft Colès Enschede  onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 

 1. Consumentenkoop (particulieren)

18.1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art.4 lid 1 (voor zover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art.7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art.9 leden 7 en 8; art.15 lid 2 sub g; art.17 lid 2 (voor zover het de bevoegdheid van Colès Enschede   tot ontbinding betreft); art.19 lid 2 (wordt aangevuld met: De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat Colès Enschede   zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.).

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

19.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

19.2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Almelo neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Colès Enschede   en afnemer, tenzij Colès Enschede   er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »